COVID-19 w zakresie ubezpieczenia dziecka
NNW Dzieci i Młodzieży
Pełna Ochrona 360 dla tych, których kochasz najbardziej!
Maluszki w domu
A kuku!
I czasem kuku ...
Maluchy w żłobku i przedszkolu
Płaczą jak je zostawisz, a potem płaczą że je odbierasz.
Uczniaki w podstawówce
Rządzą na szkolnym boisku!
Młodzież w średniej
Oni wszystko wiedzą lepiej.
Maturzyści
Zwykle nie ma ich w domu...
Studenci
Dorośli - zachowaj czujność!
Twój kreator
... wspólnie stwórzmy doskonałe
Rodzice / Dorośli
Jesteście ważni, pomyślcie o sobie.
Pracownicy Oświaty
Pomyśleliśmy o Was.
expand_more expand_less
Nieszczęśliwy wypadek (NW) – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała.
150 zł
200 zł
300 zł
500 zł
Jeżeli w wyniku NW doznano uszczerbku na zdrowiu powyżej 70%, to za każdy procent wypłacana jest podwójna suma ubezpieczenia.
300 zł
400 zł
600 zł
1 000 zł
Świadczenie jednorazowe pod warunkiem, iż padaczka została rozpoznana po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
150 zł
200 zł
300 zł
500 zł
expand_more expand_less
Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 100 dni.
70 zł
70 zł
100 zł
100 zł
Świadczenie płatne od 2 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 100 dni.
50 zł
50 zł
50 zł
Świadczenie jednorazowe, płatne przy minimum 5-dniowym pobycie w szpitalu. Przysługuje ubezpieczonemu do 10 roku życia.
500 zł
500 zł
500 zł
Świadczenie wypłacane w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu z powodu wypadku komunikacyjnego lub poważnej choroby. Warunkiem jest min. 3-dniowa hospitalizacja dziecka, które nie ukończyło 14 roku życia. Wypłata maksymalnie za 15 dni opieki. Podstawą do wypłaty świadczenia jest przedstawienie wypisu dziecka ze szpitala i oświadczenia rodzica potwierdzające pobyt z dzieckiem.
20 zł
20 zł
expand_more expand_less
Zwrot udokumentowanych kosztów powstałych w wyniku NW, które zostały poniesione na terenie RP w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zdarzenia (NW). Podlimit na rehabilitację wynosi 1 000 zł, a na odbudowę stomatologiczną zęba stałego 500 zł.
do 2 000 zł
do 2 000 zł
do 2 000 zł
do 3 000 zł
Koszt rozliczany jest w oparciu o kopię zlecenia lekarskiego oraz oryginały faktur lub rachunków zawierające dane dziecka. Dotyczy kosztów poniesionych na terytorium RP, maksymalnie w ciągu 2 lat od zdarzenia NW.
do 4 500 zł
do 6 000 zł
do 7 500 zł
do 15 000 zł
Zwrot udokumentowanych kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej.
do 200 zł
do 200 zł
do 200 zł
do 200 zł
Podstawą wypłaty świadczenia jest przedstawienie rachunku imiennego za poradę psychologiczną oraz potwierdzenie zgłoszenia szkody w wyniku NNW lub akt zgonu rodzica.
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
TU zorganizuje i pokryje koszty maksymalnie 12 e-konsultacji. Wymogiem jest rejestracja na portalu Centrum Telemedycyny dostępnym na stronie www.interrisk.pl.
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
TU za pośrednictwem Centrum e-Rehabilitacji zorganizuje i pokryje koszt: a) wizyty wstępnej (w Centrum e-Rehabilitacji lub domu Ubezpieczonego), na którą składa się: ocena potrzeb rehabilitacji Ubezpieczonego, instalacja systemu e-Rehabilitacji (aparatury sterująco-telemonitorującej) oraz wyjaśnienie funkcjonowania tego systemu (czas trwania około 2 godzin), b) codziennych sesji e-Rehabilitacji (czas trwania 30 minut) przez okres 30 dni pod nadzorem fizjoterapeuty, c) wizyty kontrolnej i przeprowadzenia oceny stanu zdrowia Ubezpieczonego i ustalenia ewentualnych dalszych potrzeb w zakresie rehabilitacji. E-Rehabilitacja dotyczy wyłącznie uszkodzeń ciała, których Ubezpieczony doznał w wyniku NW.
5 000 zł
expand_more expand_less
Świadczenie jednorazowe. Wymagana udokumentowana interwencja laryngologa. Dotyczy Ubezpieczonych do 7 roku życia.
100 zł
100 zł
100 zł
100 zł
Świadczenie jednorazowe. Warunkiem minimum 3-dniowy pobyt w szpitalu.
150 zł
200 zł
300 zł
500 zł
Świadczenie jednorazowe.
150 zł
200 zł
300 zł
500 zł
Świadczenie jednorazowe. Pokąsanie przez zwierzęta inne niż psy lub ukąszenie przez owady. Warunkiem minimum 2-dniowy pobyt w szpitalu.
300 zł
400 zł
600 zł
1 000 zł
Świadczenie jednorazowe. Dotyczy Ubezpieczonych do 10 roku życia. Oparzenie II stopnia - minimum 10% powierzchni ciała. Oparzenie III/IV stopnia - minimum 15% powierzchni ciała.
1 500 zł
2 000 zł
3 000 zł
5 000 zł
Świadczenie jednorazowe. Dotyczy Ubezpieczonych do 10 roku życia. Oparzenie II stopnia - minimum 10% powierzchni ciała. Oparzenie III/IV stopnia - minimum 15% powierzchni ciała.
3 000 zł
4 000 zł
6 000 zł
10 000 zł
Koszty dostosowania mieszkania lub pojazdu do potrzeb osoby niepełnoprawnej, pod warunkiem, że zostały poniesione w ciągu 2 lat od zajścia zdarzenia NW.
do 2 000 zł
do 2 000 zł
expand_more expand_less
Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem. Warunkiem minimum 3-dniowy pobyt w szpitalu.
750 zł
1 000 zł
1 500 zł
2 500 zł
Świadczenie jednorazowe. Koszty poniesione na terenie RP.
150 zł
150 zł
150 zł
Świadczenie jednorazowe. Koszty poniesione na terenie RP.
150 zł
150 zł
150 zł
Świadczenie jednorazowe. Koszty poniesione na terenie RP.
200 zł
200 zł
200 zł
Świadczenie jednorazowe. Koszty poniesione na terenie RP.
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
Świadczenie jednorazowe.
3 000 zł
4 000 zł
6 000 zł
10 000 zł
Świadczenie jednorazowe.
750 zł
1 000 zł
1 500 zł
2 500 zł
Świadczenie jednorazowe. Pod warunkiem rozpoznania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie ochrony jednej z chorób: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych.
1 500 zł
1 500 zł
1 500 zł
expand_more expand_less
Assistance EDU PLUS obejmuje m.in. Pomoc medyczną: organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarza Centrum Assistance (NW); organizacja i pokrycie kosztów wizyt pielęgniarki (NW); dostawa leków; organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej (NW). Pomoc informatyczna: organizacja i pokrycie kosztów np. zdalnej konfiguracji dowolnego programu pocztowego; wsparcie merytorycznei techniczne w obsłudze pakietu MS Office; pomoc w instalacji oraz deinstalacji oprogramowania; diagnostyka i naprawa niewłaściwie działającego oprogramowania w przypadku awarii urządzenia; sprawdzeniu poziomu bezpieczeństwa komputera; pomoc w ustawieniu kontroli rodzicielskiej.
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
Organizacja i pokrycie kosztów asysty prawnej związanej z życiem prywatnym Ubezpieczonego zgodnie z zakresem z OWU
500 zł
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie uwzględnia OC rowerzysty w zakresie szkód wyrządzonych przez dziecko. Obowiązuje dla dzieci do 18 roku życia, a w przypadku uczęszczania do szkoły do 20 roku życia.
50 000 zł
Obejmuje naprawienie szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej w związku z posiadaniem roweru lub hulajnogi bez napędu elektrycznego.
10 000 zł
expand_more expand_less
15 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
50 000 zł
30 000 zł
40 000 zł
60 000 zł
100 000 zł
Udokumentowane koszty pogrzebu poniesione na terenie RP w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty NW.
do 2 000 zł
do 2 000 zł
1 500 zł
2 000 zł
3 000 zł
5 000 zł
4 500 zł
6 000 zł
7 500 zł
15 000 zł
expand_more expand_less
Wyczynowe uprawianie sportu w cenie obejmuje m.in. lekcje WF-u, uczęszczanie do klas sportowych, udział w zawodach sportowych i turniejach, SKS-ach, treningi w klubach sportowych, zajęcia sportowe takie, jak gimnastyka, pływanie, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis, tańce, sporty walki, łyżwiarstwo, jazda na nartach, hokej, jazda konna. Wyłączenie dotyczy jedynie sportów i aktywności wysokiego ryzyka wymienionych w punkcie 70 paragrafu 2 OWU EDU Plus
TAK
TAK
TAK
TAK
Nasz sklep
To my, Zespół Totalnie Zdalnie. Nowi Zdalnie, ale z wielkim doświadczeniem w realu. Jeśli jeszcze nas nie znasz, pewnie zastanawiasz się z jakiego powodu warto nam zaufać i dlaczego korzystając właśnie z naszych ubezpieczeń będzie bezpieczniej?
To proste. Bo z doświadczenia wiemy jak ważne jest dobre ubezpieczenie. Takie, które w trudnej sytuacji zapewnia realną pomoc, a nie tylko numer polisy. Jak ważne jest by uczyć się, bawić i pracować bezpiecznie. Zapewniamy to sobie, a także naszym Klientom.
Starannie przeanalizowaliśmy dostępne na rynku opcje i „uszyliśmy na miarę” rozwiązanie które chroni nie tylko dziecko, ale także rodziców.
Ten wyjątkowy program na rok 2020/2021 po pierwsze pozwala rodzicom swobodnie wybrać zakres preferowanego ubezpieczenia oraz składkę jaką chce zapłacić. Zapewniamy swobodę decyzji. Choć pamiętajmy, że w razie wypadku wysokość świadczenia wprost zależy od sumy ubezpieczenia, a tym samym od wysokości składki. Zachęcamy do przeanalizowania opcji i decyzji czy jednorazowa składka w wysokości 120 zł rzeczywiście tak bardzo obciąży budżet domowy? Jeśli tak, mamy opcje za 47 zł czy 70 zł. To Twoja decyzja. Pamiętaj, że nie jesteś zobligowany by korzystać z oferty przedstawionej w żłobku, przedszkolu czy szkole. Polecamy się także uwadze rodziców dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do żłobka lub placówki oświatowej. Maluchy pozostające w domu, pod opieką mamy, babci czy niani, także powinny mieć możliwość ochrony ubezpieczeniowej.
Warianty i zakres ochrony dopasowaliśmy do wieku dziecka - nigdzie indziej nie znajdziesz takiego zestawu świadczeń. Przykładowo ubezpieczenie najmłodszych dzieci uwzględnia interwencję lekarza, który usunie ciało obce z nosa lub ucha (zwykle to klocek...). Dodaliśmy także wypłatę za pobyt w szpitalu z powodu choroby, w tym zatrucia pokarmowego oraz dla rodzica z tytułu opieki nad chorym dzieckiem. Maturzystów ubezpieczamy aż na 13 miesięcy, ponieważ ich ochrona ubezpieczeniowa na studiach zacznie się od października. Wiemy, że aktywność dzieci czasami może wymknąć się spod kontroli - dlatego dopisaliśmy ubezpieczenie OC Rodzica, które przyda się jeśli dziecko nieumyślnie zniszczyło czyjąś własność lub zraniło drugą. A studentom dodaliśmy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na praktykach. Od lat jesteśmy w “sezonie na kleszcza”. Powrót ze spaceru możemy zakończyć z niechcianym towarzyszem - zwrócimy w takiej sytuacji pieniądze za usunięcie kleszcza, jego przebadanie oraz koszt leczenia antybiotykami. Czy znasz inne oferty dające Ci taką swobodę wyboru i dopasowane do Tego czego potrzebujesz? Z pewnością nie.
Drugi istotny dla nas obszar to ochrona rodziców. Zapraszamy mamę, zapraszamy tatę by zaopiekowali się także sobą. Jesteście najważniejsi dla swoich dzieci i bliskich. Trzy kluczowe opcje ubezpieczeniowe jakie dajemy im do dyspozycji to:
  • ochrona na wypadek nieszczęśliwego wypadku uwzględniająca wypłatę świadczeń za uszczerbek na zdrowiu i pobyt w szpitalu
  • pomoc medyczna pozwalająca na podjęcie prywatnego leczenia i rehabilitacji które zostanie zorganizowane i opłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni ich portfele na wypadek szkody wyrządzonej przez domowników (oraz psa).
Dlaczego ubezpieczenie mamy i taty? Większość rodziców korzysta z grupowego ubezpieczenia na życie w pracy. Nasze zdrowie i życie jest jednak chronione inaczej niż samochód. Możemy mieć kilka polis i w razie potrzeby z każdej z nich otrzymamy wypłatę odszkodowania. Innymi słowy - nasz program przy jednorazowej, niewielkiej składce (do 200 zł) pozwala podwoić wypłacone kwoty w pokrywających z innymi ubezpieczeniami zakresach. Jeśli za złamanie ręki dostanę z ubezpieczenia w pracy 5% uszczerbku i 2000 zł, to w naszym ubezpieczeniu NNW za 5% otrzymam 2800 zł. Czy warto? Raczej tak.
Pamiętaliśmy także o pracownikach oświaty - przygotowana dla nich oferta pozwala doubezpieczyć się w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w pracy.
Wszystkie formalności załatwisz z nami szybko, wygodnie i przede wszystkim zdalnie. Wybierasz produkt dla siebie, wprowadzasz dane, opłacasz składkę i natychmiast otrzymujesz na maila polisy potwierdzające zawarcie ubezpieczenia. Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie wszystkie informacje, dokumenty i wskazówki jak korzystać z polisy, będą dostępne i pod ręką w każdej chwili.
W przypadku szkody, pokierujemy Cię tak, by sprawnie i jak najszybciej dopełnić formalności w kontakcie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Co ważne, pracujemy na pełnej tabeli uszczerbkowej, która zawiera ponad 180 grup świadczeń opisujących wszelkiego rodzaju urazy wewnętrzne i zewnętrzne (ponad 50 stron).
Pomyśl ile warte jest dla Ciebie zdrowie i komfort szybkiego dostępu do lekarza czy rehabilitacji. Pomyśl ile wydałeś na ochronę siebie w minionym roku. A ile wydałeś wczoraj na zakupy? Analizuj, decyduj i kup czego potrzebujesz. W przypadku gdy zdecydujesz się na zakup ubezpieczeń do końca sierpnia otrzymasz od nas dodatkowy rabat :).
Jeśli podoba Ci się nasz pomysł na połączenie ochrony dziecka i rodzica, poleć nas znajomym.
Bądźmy bezpieczni. Jesteśmy do tego zdalni!

Podając dane w formularzu wyraźnie potwierdzam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Zdalnie Sp z o.o. w celu uzyskania odpowiedzi/informacji na złożone przeze mnie zapytanie. Przysługuje mi m.in. prawo dostępu do danych, ich usunięcia i prawo do przenoszenia. Wszystkie prawa oraz pozostałe informacje są dostępne tutaj: Polityka prywatności

Pliki cookies przetwarzane są m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez firmę Zdalnie Sp. z o.o. oraz aby dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Zdalnie Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookies, sposobach korzystania z plików oraz usuwania, a także o naszych partnerach znajdują się w Polityce prywatności.
Akceptuj