Młodzież w średniej
Ola ma 16 lat. Uwielbia tańczyć, jeździ na rowerze i czasami daje się jeszcze wyciągnąć na rodzinną wyprawę w góry. W zeszłym roku miała wypadek, w którym złamała nogę.
Jak pomogło ubezpieczenie?
 • 3000 zł za złamanie rzepki z przemieszczeniem
 • 1500 zł zwrotu kosztów operacji
 • 500 zł za 5 dni hospitalizacji
 • 950 zł zwrotu kosztów prywatnej rehabilitacji
 • 800 zł zwrotu zakupu wyrobów medycznych - kule, lekki gips i stabilizator
 • Teraz Twoja decyzja, wybierz wariant. * podane kwoty dotyczą wariantu ubezpieczenia Młodzież za 192 zł rocznie, ochrony udziela Colonnade Insurance SA w ramach ubezpieczenia grupowego
  Nieszczęśliwy wypadek (NW) zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, zaistniałe w okresie ubezpieczenia, w następstwie którego osoba objęta ochroną ubezpieczeniową, niezależnie od swojej woli, doznała uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła. Za NW uważa się również popełnienie lub usiłowanie popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego, który nie ukończył 18. roku życia.
  120 zł
  180 zł
  250 zł
  500 zł
  800 zł
  Świadczenie przysługuje, jeśli w wyniku epilepsji (niezdiagnozowanej przed okresem ochrony ubezpieczeniowej) lub omdlenia ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.
  120 zł
  180 zł
  250 zł
  500 zł
  800 zł
  Świadczenie przysługuje w wysokości zgodnej z Tabelą Norm Oceny Procentowej Uszczerbku na Zdrowiu w Skutek Nieszczęśliwego Wypadku (Tabela Uszczerbkowa)
  120 zł
  180 zł
  250 zł
  500 zł
  800 zł
  Świadczenie przysługuje jeśli w wyniku NW Ubezpieczony dozna urazu wymagającego leczenia stomatologicznego lub nadbudowy stomatologicznej.
  600
  800
  1000
  1500
  2 000 zł
  Świadczenie przysługuje w przypadku co najmniej dwóch dni hospitalizacji
  120 zł
  180 zł
  250 zł
  500 zł
  800 zł
  2 000 zł
  2 500 zł
  3 000 zł
  5 000 zł
  8 000 zł
  Świadczenie przysługuje, gdy Ubezpieczony dozna uszkodzenia ciała, które wymagało interwencji lekarskiej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej, a nie skutkowało wypłatą świadczenia z tytułu uszczerbku ani poparzenia
  100 zł
  150 zł
  200 zł
  250 zł
  300 zł
  Jeżeli w skutek wypadku do 180 dni po jego wystąpieniu u ubezpieczonego zostanie zdiagnozowany paraliż lub porażenie wymienione w OWU (Tetraplegia, Triplegia, Paraplegia, Hemiplegia, Monoplegia)
  -
  -
  -
  -
  50 000 zł
  Świadczenie przysługuje jeżeli Ubezpieczony dozna urazu, które w ciągu 90 dni jako jedyna i niezależna od innych czynników przyczyna doprowadzi do Okaleczenia lub Oszpecenia jej twarzy
  2 000 zł
  2 500 zł
  3 000 zł
  5 000 zł
  8 000 zł
  Świadczenie przysługuje pod warunkiem, że w związku z pogryzieniem lub ukąszeniem przez zwierzęta Ubezpieczony przebywał w Szpitalu nieprzerwanie minimum przez 24 godziny.
  100 zł
  150 zł
  200 zł
  250 zł
  500 zł
  Świadczenie przysługuje pod warunkiem, że u Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych
  200 zł
  250 zł
  300 zł
  400 zł
  800 zł
  Świadczenie przysługuje jeżeli stwierdzenie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu zostanie potwierdzone dokumentacją medyczną pod warunkiem, że ubezpieczony przebywał w szpitalu nieprzerwanie powyżej 24 godzin.
  120 zł
  180 zł
  250 zł
  500 zł
  800 zł
  Omdlenie rozumiane jest jako samoistnie ustępująca, krótkotrwała utrata przytomności i napięcia mięśniowego, która doprowadza do upadku i występuje na skutek niedotlenienia mózgu.
  120 zł
  180 zł
  250 zł
  500 zł
  800 zł
  Świadczenie przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że trwał minimum 2 dni (jedna zmiana daty). Maksymalnie 90 dni w roku polisowym.
  50 zł
  60 zł
  70 zł
  85 zł
  100 zł
  Świadczenie przysługuje od pierwszego dnia pobytu jeśli Ubezpieczony przebywał na oddziale intensywnej opieki medycznej przez co najmniej 24 godziny (jedna zmiana daty). Maksymalnie 5 dni w trakcie pojedynczego pobytu.
  100 zł
  120 zł
  140 zł
  170 zł
  200 zł
  Świadczenie przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że trwał minimum 3 dni (dwie zmiana daty). Maksymalnie 60 dni w roku polisowym.
  40 zł
  40 zł
  50 zł
  65 zł
  100 zł
  Świadczenie przysługuje od pierwszego dnia pobytu jeśli Ubezpieczony przebywał na oddziale intensywnej opieki medycznej przez co najmniej 24 godziny (jedna zmiana daty). Maksymalnie 5 dni w trakcie pojedynczego pobytu.
  80 zł
  80 zł
  100 zł
  130 zł
  200 zł
  Świadczenie przysługuje jeżelu Ubezpieczone dzicko jest hospitalizowane w wyniku choroby lub NW w szpitalu oddalonym od miejsca zamieszkania co najmniej 50 km. Świadczenie przysługuje za maksymalnie 10 dób w roku polisowym.
  -
  150 zł/dzień
  150 zł/dzień
  150 zł/dzień
  150 zł/dzień
  Świadczenie przysługuje w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego poważnej choroby, w tym poważną formę raka, zawał serca, wadę wrodzoną serca, udar, wszczepienie bypassów, operację aorty, operację zastawek serca, niewy-dolność nerek, ślepotę (utratę wzroku), przeszczep ważnego organu / szpiku kostnego, stwardnienie rozsiane, paraliż (utrata funkcji kończyn), chorobę neuronu ruchowego, chorobę Alzheimera / ciężkie otępienie, poważne poparzenia, choroby odzwierzęce (bąblownica, toksoplazmoza, wścieklizna), sepsa.
  1 000 zł
  1 200 zł
  1 500 zł
  2 500 zł
  5 000 zł
  Świadczenie dotyczy faktycznie poniesionych kosztów na terenie RP, takich jak: usługi świadczone przez lekarza, pobyt w placówce leczniczej i korzystanie z sali operacyjnej, środki znieczulające, zdjęcia rentgenowskie, zabiegi i testy laboratoryjne, usługi pogotowia ratunkowego, lekarstwa, środki lecznicze oraz usługi i materiały terapeutyczne.
  1 200 zł
  2 000 zł
  3 000 zł
  4 000 zł
  8 000 zł
  Świadczenie przysługuje jeżeli rehabilitacja jest następstwem NW, została zlecona przez lekarza i była realizowana metodami kinezyterapii lub fizykoterapii.
  1 200 zł
  2 000 zł
  2 500 zł
  3 000 zł
  4 000 zł
  Świadczenie przysługuje pod warunkiem zlecenia zakupu lub wypożyczenia przez lekarza prowadzącego. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze to między innymi: protezy, gorsety, kołnierze ortopedyczne, ortezy, kule, wózek inwalidzki oraz okulary korekcyjne, pompy insulinowej oraz aparaty słuchowe.
  2 000 zł
  3 000 zł
  4 000 zł
  6 000 zł
  10 000 zł
  Zwrot kosztów poniesionych na przebudowę domu osoby, która w okresie ubezpieczenia doznała uszczerbku, w wyniku którego porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim.
  2 000 zł
  3 000 zł
  4 000 zł
  6 000 zł
  10 000 zł
  Świadczenie przysługuje w związku z operacją będącą skutkiem NW, mającą na celu usunięcie oszpeceń lub okaleczeń. Operacja musiała być zlecona przez lekarza a koszty poniesione na terenie RP.
  -
  2 000 zł
  3 000 zł
  5 000 zł
  8 000 zł
  W przypadku gdy Ubezpieczony w wyniku doznanych urazów na skutek NW nie będzie mógł uczestniczyć we wcześniej zaplanowanej wycieczce szkonej zostana zwrócone faktycznie poniesione koszty zakupu wycieczki maksymalnie do SU.
  200 zł
  250 zł
  300 zł
  500 zł
  1 000 zł
  Świadczenie dotyczy faktycznie poniesionych kosztów na terenie RP, takich jak: usługi świadczone przez lekarza, pobyt w placówce leczniczej i korzystanie z zasli operacyjnej, środki znieczulające, zdjęcia rentgenowskie, zabiegi i testy laboratoryjne, usługi pogotowia ratunkowego, lekarstwa, środki lecznicze oraz usługi i materiąły terapeutyczne.
  -
  -
  500 zł
  500 zł
  500 zł
  Świadczenie przysługujące w sytuacji gdy dziecko nie może kontynuować edukacji nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 15 dni.
  -
  -
  -
  1500 zł
  1500 zł
  Zrealizowany przez Centrum Alarmowe Assistance na terenie RP w nieprzekraczalnym limicie do 1200 zł w okresie ochrony.
  TAK
  TAK
  TAK
  TAK
  TAK
  Centrum Assistance organizuje i pokrywa koszty wizyty Lekarza pierwszego kontaktu, czyli koszty dojazdu do miejsca pobytu i honorarium Lekarza.
  500 zł
  500 zł
  500 zł
  500 zł
  500 zł
  Centrum Assistance organizuje i pokrywa koszty wizyty pielęgniarki w miejscu pobytu Osoby ubezpieczonej
  400 zł
  400 zł
  400 zł
  400 zł
  400 zł
  Centrum Assistance zorganizuje dostawę zgodnie ze wskazaniami Lekarza prowadzącego leczenie Osoby ubezpieczonej, potwierdzonymi dokumentacją medyczną
  500 zł
  500 zł
  500 zł
  500 zł
  500 zł
  W przypadkach niewymagających interwencji pogotowia ratunkowego, Centrum Assistance organizuje i pokrywa koszty transportu medycznego:
  1 000 zł
  1 000 zł
  1 000 zł
  1 000 zł
  1 000 zł
  Centrum Assistance zorganizuje opiekę w przypadku gdy na skutek Nieszczęśliwego wypadku Osoba ubezpieczona przebywała w szpitalu dłużej niż 5 dni
  16 godzin
  16 godzin
  16 godzin
  16 godzin
  16 godzin
  Centrum Assistance organizuje i pokrywa koszt dojazdu do miejsca pobytu Osoby ubezpieczonej oraz honorarium psychologa w trudnych sytuacjach losowych, tj. śmierć Rodzica Osoby Ubezpieczonej na skutek Nieszczęśliwego wypadku, Uszkodzenie ciała Osoby ubezpieczonej, które jako jedyna i niezależna od innych czynników przyczyna doprowadzi do Uszczerbku na zdrowiu w wysokości 20% i więcej. W przypadku śmierci Osoby ubezpieczonej na skutek Nieszczęśliwego wypadku pomoc psychologa przysługuje Rodzicom;
  800 zł
  800 zł
  800 zł
  800 zł
  800 zł
  Ochroną ubezpieczeniową objęta jest śmierć dziecka w następstwie NW.
  12 000 zł
  18 000 zł
  25 000 zł
  50 000 zł
  100 000 zł
  W przypadku śmierci ubezpieczonego w następstwie NW komunikacyjnego następuje łączna wypłata dwóch świadczeń: pierwszego z tytułu śmierci w wyniku NW, drugiego z tytułu śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego.
  18 000 zł
  27 000 zł
  37 500 zł
  75 000 zł
  150 000 zł
  W przypadku śmierci ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej następuje skumulowana wypłata świadczeń.
  24 000 zł
  36 000 zł
  50 000 zł
  100 000 zł
  200 000 zł
  Świadczenie przysługuje w przypadku śmierci w następstwie NW rodzica ubezpieczonego dziecka.
  1 000 zł
  1 000 zł
  1 500 zł
  1 500 zł
  2 000 zł
  Pokrycie uzasadnionych kosztów pogrzebu poniesionych na terenie RP
  1 000 zł
  2 000 zł
  3 000 zł
  4 000 zł
  5 000 zł
  Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez dzicko z rozrzeszniem o odpowiedzialność cywilną związaną z nauką oraz odbywaniem praktyk
  -
  20 000 zł
  20 000 zł
  20 000 zł
  20 000 zł
  Świadczona Przez AVAILO Sp z o.o. w zakresie wszystkich dziedzin prawa związanych z obowiązkami rodzicielskimi, w tym m.in: prawo cywilne, prawo karne, prawo umów, prawo rodzinne i opiekuńcze, postępowanie w sprawach nieletnich. Do dyspozycji telefoniczna porada z prawnikiem w nielimitowanym czasie.
  -
  -
  -
  -
  2 x rocznie
  Blokada rodzicielska, ID monitoring, wsparcie w ochronie reputacji internetowej wraz z pomocą psychologa
  TAK
  TAK
  TAK
  TAK
  TAK
  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uprawianie sportu w placówce oświatowej i na zajęciach pozalekcyjnych, w tym w klubach sportowych, z wyłączeniem sportów zawodowych i wysokiego ryzyka, przy czym za sporty wysokiego ryzyka nie uznaje się sportów walki oraz jeździectwa w tym z przeszkodami.
  TAK
  TAK
  TAK
  TAK
  TAK
  W ramach ochrony ubezpieczeniowej przysługuje podwyższenie świadczenia o 5% w przypadku NW komunikacyjnego, podczas którego dziecko będące pasażerem miało zapięte pasy bezpieczeństwa.
  TAK
  TAK
  TAK
  TAK
  TAK

  Podając dane w formularzu wyraźnie potwierdzam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Zdalnie Sp z o.o. w celu uzyskania odpowiedzi/informacji na złożone przeze mnie zapytanie. Przysługuje mi m.in. prawo dostępu do danych, ich usunięcia i prawo do przenoszenia. Wszystkie prawa oraz pozostałe informacje są dostępne tutaj: Polityka prywatności

  Pliki cookies przetwarzane są m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez firmę Zdalnie Sp. z o.o. oraz aby dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Zdalnie Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookies, sposobach korzystania z plików oraz usuwania, a także o naszych partnerach znajdują się w Polityce prywatności.
  Akceptuj