Maluszki w domu
Maciuś przez zapalenie płuc i zatrucie pokarmowe był w szpitalu już dwa razy. W międzyczasie trzeba było jeszcze usunąć kleszcza. Mama spędziła na opiece ponad 4 tygodnie.
Co zyskała z ubezpieczenia?
 • 1100 zł za pobyt dziecka w szpitalu z powodu choroby (50 zł za dzień).
 • 500 zł za usunięcie kleszcza, badanie i antybiotykoterapię.
 • 2500 zł za zatrucie pokarmowe u dziecka.
 • Teraz Ty zdecyduj o ochronie dla swojego Maluszka. * podane kwoty dotyczą wariantu ubezpieczenia Maluszki w domu za 120 zł rocznie
  Wkrótce w sprzedaży
  Nieszczęśliwy wypadek (NW) – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  500 zł
  Jeżeli w wyniku NW doznano uszczerbku na zdrowiu powyżej 70%, to za każdy procent wypłacana jest podwójna suma ubezpieczenia.
  300 zł
  400 zł
  600 zł
  1 000 zł
  Świadczenie jednorazowe pod warunkiem, iż padaczka została rozpoznana po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  500 zł
  Świadczenie płatne od 1 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 100 dni.
  70 zł
  70 zł
  100 zł
  100 zł
  Świadczenie płatne od 2 dnia, pod warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu, maksymalnie za 100 dni.
  50 zł
  50 zł
  50 zł
  Świadczenie jednorazowe, płatne przy minimum 5-dniowym pobycie w szpitalu. Przysługuje ubezpieczonemu do 10 roku życia.
  500 zł
  500 zł
  500 zł
  Świadczenie wypłacane w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu z powodu wypadku komunikacyjnego lub poważnej choroby. Warunkiem jest min. 3-dniowa hospitalizacja dziecka, które nie ukończyło 14 roku życia. Wypłata maksymalnie za 15 dni opieki. Podstawą do wypłaty świadczenia jest przedstawienie wypisu dziecka ze szpitala i oświadczenia rodzica potwierdzające pobyt z dzieckiem.
  20 zł
  20 zł
  Zwrot udokumentowanych kosztów powstałych w wyniku NW, które zostały poniesione na terenie RP w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zdarzenia (NW). Podlimit na rehabilitację wynosi 1 000 zł, a na odbudowę stomatologiczną zęba stałego 500 zł.
  do 2 000 zł
  do 2 000 zł
  do 2 000 zł
  do 3 000 zł
  Koszt rozliczany jest w oparciu o kopię zlecenia lekarskiego oraz oryginały faktur lub rachunków zawierające dane dziecka. Dotyczy kosztów poniesionych na terytorium RP, maksymalnie w ciągu 2 lat od zdarzenia NW.
  do 4 500 zł
  do 6 000 zł
  do 7 500 zł
  do 15 000 zł
  Zwrot udokumentowanych kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej.
  do 200 zł
  do 200 zł
  do 200 zł
  do 200 zł
  Podstawą wypłaty świadczenia jest przedstawienie rachunku imiennego za poradę psychologiczną oraz potwierdzenie zgłoszenia szkody w wyniku NNW lub akt zgonu rodzica.
  500 zł
  500 zł
  500 zł
  500 zł
  TU zorganizuje i pokryje koszty maksymalnie 12 e-konsultacji. Wymogiem jest rejestracja na portalu Centrum Telemedycyny dostępnym na stronie www.interrisk.pl.
  5 000 zł
  5 000 zł
  5 000 zł
  TU za pośrednictwem Centrum e-Rehabilitacji zorganizuje i pokryje koszt: a) wizyty wstępnej (w Centrum e-Rehabilitacji lub domu Ubezpieczonego), na którą składa się: ocena potrzeb rehabilitacji Ubezpieczonego, instalacja systemu e-Rehabilitacji (aparatury sterująco-telemonitorującej) oraz wyjaśnienie funkcjonowania tego systemu (czas trwania około 2 godzin), b) codziennych sesji e-Rehabilitacji (czas trwania 30 minut) przez okres 30 dni pod nadzorem fizjoterapeuty, c) wizyty kontrolnej i przeprowadzenia oceny stanu zdrowia Ubezpieczonego i ustalenia ewentualnych dalszych potrzeb w zakresie rehabilitacji. E-Rehabilitacja dotyczy wyłącznie uszkodzeń ciała, których Ubezpieczony doznał w wyniku NW.
  5 000 zł
  Świadczenie jednorazowe. Wymagana udokumentowana interwencja laryngologa. Dotyczy Ubezpieczonych do 7 roku życia.
  100 zł
  100 zł
  100 zł
  100 zł
  Świadczenie jednorazowe. Warunkiem minimum 3-dniowy pobyt w szpitalu.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  500 zł
  Świadczenie jednorazowe.
  150 zł
  200 zł
  300 zł
  500 zł
  Świadczenie jednorazowe. Pokąsanie przez zwierzęta inne niż psy lub ukąszenie przez owady. Warunkiem minimum 2-dniowy pobyt w szpitalu.
  300 zł
  400 zł
  600 zł
  1 000 zł
  Świadczenie jednorazowe. Dotyczy Ubezpieczonych do 10 roku życia. Oparzenie II stopnia - minimum 10% powierzchni ciała. Oparzenie III/IV stopnia - minimum 15% powierzchni ciała.
  1 500 zł
  2 000 zł
  3 000 zł
  5 000 zł
  Świadczenie jednorazowe. Dotyczy Ubezpieczonych do 10 roku życia. Oparzenie II stopnia - minimum 10% powierzchni ciała. Oparzenie III/IV stopnia - minimum 15% powierzchni ciała.
  3 000 zł
  4 000 zł
  6 000 zł
  10 000 zł
  Koszty dostosowania mieszkania lub pojazdu do potrzeb osoby niepełnoprawnej, pod warunkiem, że zostały poniesione w ciągu 2 lat od zajścia zdarzenia NW.
  do 2 000 zł
  do 2 000 zł
  Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem. Warunkiem minimum 3-dniowy pobyt w szpitalu.
  750 zł
  1 000 zł
  1 500 zł
  2 500 zł
  Świadczenie jednorazowe. Koszty poniesione na terenie RP.
  150 zł
  150 zł
  150 zł
  Świadczenie jednorazowe. Koszty poniesione na terenie RP.
  150 zł
  150 zł
  150 zł
  Świadczenie jednorazowe. Koszty poniesione na terenie RP.
  200 zł
  200 zł
  200 zł
  Świadczenie jednorazowe. Koszty poniesione na terenie RP.
  1 000 zł
  1 000 zł
  1 000 zł
  Świadczenie jednorazowe.
  3 000 zł
  4 000 zł
  6 000 zł
  10 000 zł
  Świadczenie jednorazowe.
  750 zł
  1 000 zł
  1 500 zł
  2 500 zł
  Świadczenie jednorazowe. Pod warunkiem rozpoznania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie ochrony jednej z chorób: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych.
  1 500 zł
  1 500 zł
  1 500 zł
  Assistance EDU PLUS obejmuje m.in. Pomoc medyczną: organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarza Centrum Assistance (NW); organizacja i pokrycie kosztów wizyt pielęgniarki (NW); dostawa leków; organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej (NW). Pomoc informatyczna: organizacja i pokrycie kosztów np. zdalnej konfiguracji dowolnego programu pocztowego; wsparcie merytorycznei techniczne w obsłudze pakietu MS Office; pomoc w instalacji oraz deinstalacji oprogramowania; diagnostyka i naprawa niewłaściwie działającego oprogramowania w przypadku awarii urządzenia; sprawdzeniu poziomu bezpieczeństwa komputera; pomoc w ustawieniu kontroli rodzicielskiej.
  5 000 zł
  5 000 zł
  5 000 zł
  Organizacja i pokrycie kosztów asysty prawnej związanej z życiem prywatnym Ubezpieczonego zgodnie z zakresem z OWU
  500 zł
  Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie uwzględnia OC rowerzysty w zakresie szkód wyrządzonych przez dziecko. Obowiązuje dla dzieci do 18 roku życia, a w przypadku uczęszczania do szkoły do 20 roku życia.
  50 000 zł
  Obejmuje naprawienie szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej w związku z posiadaniem roweru lub hulajnogi bez napędu elektrycznego.
  10 000 zł
  15 000 zł
  20 000 zł
  30 000 zł
  50 000 zł
  30 000 zł
  40 000 zł
  60 000 zł
  100 000 zł
  Udokumentowane koszty pogrzebu poniesione na terenie RP w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty NW.
  do 2 000 zł
  do 2 000 zł
  1 500 zł
  2 000 zł
  3 000 zł
  5 000 zł
  4 500 zł
  6 000 zł
  7 500 zł
  15 000 zł
  Wyczynowe uprawianie sportu w cenie obejmuje m.in. lekcje WF-u, uczęszczanie do klas sportowych, udział w zawodach sportowych i turniejach, SKS-ach, treningi w klubach sportowych, zajęcia sportowe takie, jak gimnastyka, pływanie, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis, tańce, sporty walki, łyżwiarstwo, jazda na nartach, hokej, jazda konna. Wyłączenie dotyczy jedynie sportów i aktywności wysokiego ryzyka wymienionych w punkcie 70 paragrafu 2 OWU EDU Plus
  TAK
  TAK
  TAK
  TAK

  NNW Maluszki

  Ubezpieczenia dla dzieci często kojarzą się ściśle z placówką oświatową. W żłobkach i przedszkolach rodzice są informowani o możliwości i konieczności ubezpieczenia dziecka. Rodzice Maluszków pozostających w domu, pod opieką mamy, babci czy niani zapominają, (lub po prostu nie wiedzą), że swoje pociechy mogą również objąć takim ubezpieczeniem, zapewniając im bezpieczeństwo.
  Nasze Maluszki są bardzo ruchliwe i czasami chorują. Łatwo zgubić je z pola widzenia i nieustannie trzeba przy nich zachowywać czujność.
  Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) przygotowane przez nas dla najmłodszych, zapewni im i Tobie tak potrzebne wsparcie w sytuacji gdy doszło do urazu lub choroby. Podziel się z nami odpowiedzialnością. Jesteśmy do tego zdalni.
  Co nas wyróżnia?
  Przygotowując nasze programy konsultowaliśmy się z rodzicami oraz Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, tak by optymalnie dopasować zakres polisy do rzeczywistych zdarzeń ubezpieczeniowych. Zakres świadczeń zróżnicowaliśmy ze względu na realne zagrożenia dla dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. Dlatego nasze ubezpieczenie jest najlepiej dopasowane do tego, co rzeczywiście jest potrzebne. A przy okazji pomyśleliśmy także o rodzicach.
  Co zyskujesz korzystając z naszej ochrony?
  Analizując oczekiwania rodziców wyodrębniliśmy grupę świadczeń odróżniających dobre i przydatne ubezpieczenie od tego przeciętnego:
  1. Ochrona działająca 24h na dobę i obejmująca cały świat.
  2. Swobodny wybór zakresu ubezpieczenia oraz wysokości składki.
  3. Szeroka tabela uszczerbków na podstawie której TU podejmuje decyzje o wypłacie odszkodowania. W naszym ubezpieczeni stosujemy tak zwaną “pełną tabelę uszczerbkową”, która zawiera ponad 180 grup świadczeń opisujących wszelkiego rodzaju urazy wewnętrzne i zewnętrzne (ponad 50 stron). To bardzo ważne, bo dzięki temu każdy uraz wynikający z wypadku może zostać zakwalifikowany do wypłaty świadczenia. Także skręcenia czy oparzenia.
  4. Łatwe zgłaszanie szkody i szybka decyzja o wypłacie świadczenia.
  5. Uwzględnienie zdarzeń nie związanych z wypadkami. Na przykład dołączyliśmy do programu wsparcie finansowe w przypadku ugryzienia przez kleszcza. Jeśli powrót ze spaceru zakończysz w niechcianym towarzystwie - zwrócimy pieniądze za usunięcie kleszcza, jego przebadanie oraz koszt leczenia antybiotykami.
  6. Dzieci chorują. Nie udajemy, że tak nie jest i nie chcemy pomijać tego faktu w ubezpieczeniu. Dlatego spora część zakresu ubezpieczenia dotyczy tego rodzaju zdarzeń. To przykładowo pobyt dziecka w szpitalu z powodu choroby (zdiagnozowanej w okresie ubezpieczenia), pobyt rodzica w szpitalu z tytułu opieki na dzieckiem, zdiagnozowania poważnego zachorowania czy zatrucie pokarmowe wymagające hospitalizacji.
  7. Koszty leczenia i rehabilitacji. Nie zawsze NFZ jest w stanie zapewnić nam to co potrzebne i tak szybko jak to potrzebne. W takiej sytuacji możesz skorzystać z prywatnej służby zdrowia i rozliczyć te koszty po zakończeniu leczenia. Pamiętaj o rachunkach lub fakturach wystawionych na dziecko! Dodatkowo w ramach Assistance masz możliwość wezwania lekarza do miejsca pobytu dziecka, które uległo wypadkowi - organizacja wizyty i jej koszt zostanie pokryte przez TU.
  8. Na prośbę rodziców uwzględniliśmy w ubezpieczeniu zupełnie unikalną opcję. To polisa Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym (OC) chroniąca portfel rodzica, jeśli dziecko nieumyślnie zniszczyło czyjąś własność lub zraniło drugą lub zraniło drugą osobę. To się zdarza, bo nie mamy oczu dookoła głowy i dziecka na szelkach. W sklepie dziecko może stłuc przypadkiem cenną lampę, na placu zabaw uszkodzić okulary innego dziecka a na parkingu przed domem porysować rowerkiem czyjś samochód.
  9. Zakres ubezpieczenia dostosowany do wieku dziecka. Dla Maluszków dodaliśmy interwencję lekarza, który usunie ciało obce z nosa lub ucha (zwykle to klocek...). Wynegocjowaliśmy dodatkowe, jednorazowe Świadczenie za pobyt w szpitalu z powodu dwóch częstych chorób: rotawirus i penumokokowe zapalenie płuc oraz pakiet Telemedycyny, w ramach którego masz do dyspozycji 12 telekonsultacji z pediatrą lub internistą.
  Czy znasz inne oferty dające Ci taką swobodę wyboru i dopasowane do Tego czego potrzebujesz?
  Wszystkie formalności załatwisz z nami szybko wygodnie i przede wszystkim zdalnie. Wybierasz produkt dla siebie, wprowadzasz dane, opłacasz składkę i natychmiast otrzymujesz na maila certyfikaty z numerem polisy potwierdzające zawarcie ubezpieczenia. Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie wszystkie informacje, dokumenty i wskazówki jak korzystać z polisy, będą dostępne pod ręką w każdej chwili.
  Pomyśl ile warte jest dla Ciebie zdrowie i komfort szybkiego dostępu do lekarza oraz rehabilitacji. Pomyśl ile wydałeś na ochronę dziecka w minionym roku. A ile wydałeś wczoraj na zakupy? Analizuj, decyduj i kup czego potrzebujesz. Pamiętaj, że w razie wypadku wysokość świadczenia wprost zależy od sumy ubezpieczenia, a tym samym od wysokości składki. Zachęcamy do przeanalizowania opcji i decyzji czy składka w wysokości 120 zł rocznie rzeczywiście tak bardzo obciąży budżet domowy? To Twoja decyzja.
  Na koniec przejrzyj także opcje ubezpieczeniowe przygotowane dla rodziców, w ramach których zapewniamy m.in:
  • ochronę na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia uwzględniającą wypłatę świadczeń za uszczerbek na zdrowiu i pobyt w szpitalu
  • pomoc medyczną pozwalającą na podjęcie prywatnego leczenia i rehabilitacji, które zostanie zorganizowane i opłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które chroni wasze portfele na wypadek szkody wyrządzonej przez Ciebie, domowników oraz psa.
  Naszym zdaniem, zwyczajnie szkoda przegapić okazję. Bądźmy bezpieczni. Jesteśmy do tego zdalni!

  Podając dane w formularzu wyraźnie potwierdzam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Zdalnie Sp z o.o. w celu uzyskania odpowiedzi/informacji na złożone przeze mnie zapytanie. Przysługuje mi m.in. prawo dostępu do danych, ich usunięcia i prawo do przenoszenia. Wszystkie prawa oraz pozostałe informacje są dostępne tutaj: Polityka prywatności

  Pliki cookies przetwarzane są m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez firmę Zdalnie Sp. z o.o. oraz aby dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Zdalnie Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookies, sposobach korzystania z plików oraz usuwania, a także o naszych partnerach znajdują się w Polityce prywatności.
  Akceptuj